LOADING

Serveis

Avaluació de polítiques públiques i experimentació social

L’eficiència en la utilització dels recursos és actualment una de les principals preocupacions del sector públic, les empreses i la ciutadania. Per aquest motiu, en els darrers anys, l’Administració Pública ha fet passos per millorar l’eficiència de les seves polítiques i la seva transparència. En aquest context, l’avaluació de polítiques i projectes públics és una eina essencial, doncs permet determinar quin tipus de polítiques són les més efectives, així com rendir comptes davant dels ciutadans sobre la utilització dels seus recursos. A KSNET oferim diferents serveis relacionats amb l’avaluació de polítiques i programes públics, garantint sempre el rigor acadèmic i l’objectivitat dels estudis elaborats.

  • Disseny i implementació d’experiments: una de les formes d’avaluar l’efectivitat de les polítiques públiques i els canvis de funcionament de les empreses i el sector públic és mitjançant l’anàlisi experimental, ja sigui a través de la seva aplicació a un grup adequadament seleccionat de persones o entitats (field experiments) o amb l’anàlisi dels possibles efectes en un laboratori i fent servir com a base la teoria econòmica (lab experiments). D’aquesta manera, és possible avaluar l’efectivitat d’una política o reforma abans de la seva implementació i a un cost reduït. A KSNET som experts en el disseny i la implementació d’experimentació social.
  • Anàlisi cost-benefici i cost-efectivitat: abans de la implementació d’una nova política o el desenvolupament d’un projecte, és important identificar la millor alternativa en termes relatius a partir de la relació entre els recursos invertits i els resultats que esperen obtenir-se. A KSNET realitzem estudis per determinar la relació entre els costos d’un programa o política pública i els seus beneficis quantificables o la seva efectivitat. 
  • Avaluacions d’impacte amb mètodes no-experimentals: per determinar si una polítca o programa públic ha tingut l’impacte desitjat i poder quantificar-lo, a KSNET portem a terme avaluacions d’impacte no només amb estudis experimentals sino també amb mètodes no-experimentals. Les tècniques no-experimentals utilitzades inclouen, entre d’altres, mètodes de dobles diferències (differences-in-differences), aparellament (matching) i regressió discontinua (regression discontinuity).
Catalan